Seitenlogo
Julia Borsch

Pitter un Kloas an dr aaler Schmad - Eefeler Verzellcher

Region. Eine Konversation auf Eifeler Platt des Eifelautors Joachim Schröder in der Reihe "Eefeler Verzellcher".

"Pitter un Kloas"

"Pitter un Kloas"

Bild: Archiv, Joachim Schröder

Pitter: " Weeßt du noch, wie mer datt virrletzt Joahr am Bösch woren?"

Kloas: "Jo klor, et wor biss kaalt un de Arbischt joung schlecht von der Haand".

Pitter: "Emol sächte mer an eenem Boom su lang…"

Kloas: "Jo, mat dr Drommsäch".

Pitter: "Et juuf efach ke Steck, tjiss nach emol".

Kloas: "Dä Fraust wor am Holz, udder watt woar?"

Pitter: "Nene, Kloas, weeßt de net me, datt mir e Splitter erwescht haaten?"

Kloas: "Jo stemmt, mit haaten keen Holz doheem un den Säch wor och am Eemer, tjiss!"

Pitter: "Kaalt wor et wie en Sou - emmerhin doheem juv et e juude Trepp!"

Kloas: "Ne, dou , et juv dr zwee - udder kaans dou lang op eenem Been stoan?"

Pitter: " Jo Kloas, dou hass wie emmer recht - un watt maache mer well?

Kloas: " Jo, watt schon, de Sens dengeln un de Säch feijlen".

Pitter: " Jo daan, Kloas, maach et juut".

Kloas: "Jo dou och un pass op dech op".

Pitter: "Jo secher, dä nächste Splitter kennt bestemmt".

Kloas: "Ejaal, e juut neij Joahr!"

--------------------------------------------------------------------------------------------

Nachtrag des Verfassers Man kann es drehen und wenden, wie man mag:

"Wanter ass die Zeijt firr datt net zu dun, wufirr et am Summer zu warem woar".

 

Quelle: Joachim Schröder in seiner Reihe "Eefeler Verzellcher"

 


Meistgelesen